A menedékjogról szóló CXXXIX. törvény, szerinti Menekültügyi nyilvántartásokMenekültügyi nyilvántartások
Menekültügyi nyilvántartások

A menedékjogról szóló CXXXIX. törvény:

50. § (1) A menekültügyi nyilvántartás olyan központi hatósági nyilvántartás, amely a menekültek, a menedékesek, továbbá a kérelmezők (a továbbiakban együtt: külföldi) személyes adatait, a tartózkodásukkal, az őket megillető ellátással összefüggő adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza.
(2)
(3) A nyilvántartás feladata az e törvényben meghatározott adatok gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása a menekült, a menedékes jogállás fennállásának megállapítása, illetőleg az ahhoz fűződő jogosultságok biztosítása céljából.
51. § (1) A nyilvántartás a külföldi következő adatait tartalmazza:
a) a személyazonosító adatait (nevét, korábbi nevét, álnevét, jelenlegi és korábbi állampolgárságát, nemét, születési helyét és idejét, menekült esetén személyi azonosítóját), anyja nevét és fényképét;
b) családi állapotát, foglalkozását, iskolai végzettségét;
c) szálláshelyét, tartózkodási helyét, lakcímét;
d) az állampolgársága - hontalan esetén szokásos tartózkodási helye - szerinti ország nevét;
e) nemzeti, nemzetiségi hovatartozására, vallási meggyőződésére vonatkozó adatok közül azt, amelyre kérelmének indokolásában hivatkozott;
f) a személyazonossági és úti okmányainak adatait (az okmány azonossági jelét és számát, érvényességi időtartamát, a kiállítás időpontját, a kiállító hatóság nevét, a kiállítás helyét);
g) a vele együtt érkező közeli hozzátartozók személyazonosító adatait és a magyarországi tartózkodás jogcímét;
h) a 14 éven felüliek ujjnyomatát.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a törvényben és kormányrendeletben meghatározott ellátás biztosítása érdekében és a támogatás megállapítására való jogosultság megállapítása céljából a külföldi jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó olyan adatokat, amelyeket az érintett nyilatkozata, az általa szolgáltatott irat, vagy az illetékes adóhatóság, illetőleg a társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása tartalmazott.

(3) Az ujjnyomat levételének és tárolásának célja a kérelmezők azonosítása és a többszöri kérelem benyújtásának megállapítása.

(4) A menekültügyi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a kérelem elutasításától, illetőleg az elismerés megszűnésétől számított tíz évig, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a jogosultság megszűnésétől, illetőleg a visszatérítendő támogatás teljesítésétől vagy a követelés elévülésétől számított öt évig kezeli.

(5) Az eljáró hatóság a rögzített ujjnyomatot a kérelmező igazolt, ennek hiányában az általa közölt természetes személyazonosító adatainak, állampolgárságának, továbbá a kijelölt szálláshelyének megjelölésével haladéktalanul továbbítja a (6) bekezdés szerinti adatfeldolgozó szervnek.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatkör tekintetében adatfeldolgozó a belügyminiszter rendeletében meghatározott szerv. Az adatoknak az Eurodac központi egységéhez történő továbbításáért, fogadásáért, illetőleg azok összehasonlításáért az adatkezelő felel.
52. § (1) A befogadó állomás nyilvántartást vezet
a) az állomáson elhelyezettek 51. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyazonosító adatairól;
b) az állomás által nyújtott támogatás mértékéről és időtartamáról.

(2) Az érintett külföldi adatait az állomás végleges elhagyását követő egy évig kell kezelni.